تصفیه فاضلاب کارخانه الکل سازی

فاضلاب کارخانه  های الکل BOD و COD بالا دارند . ترکیبات فنلی موجود در فاضلاب کارخانه های الکل سازی و پایین بودن میزان pH باعث میشود که این فاضلاب ها برای محیط زیست یک سم بلقوه باشند. دفع مستقیم و مستمر این پساب در خاک موجب کاهش کیفیت خاک و از بین رفتن محـصولات کشاورزی محیط زیستی میشود. در صورت تخلیه در رودخانه یا دریا، حیات آبزیان را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

تصفیه فاضلاب کارخانه الکل سازی

به منظـور جلوگیری از این خطرها ، روش های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی فراوانی را برای تصفیه این پساب پیـشنهاد می دهیم. روش هـای فیزیکی و شیمیایی بر اساس جذب سطحی، تبادل یـونی، فراینـد غـشایی و اکـسیداسیون هـای شـیمیایی اسـتوار اسـت. روشهـای بیولوژیکی بی هوازی در مقایسه با روشهای هوازی مقرون به صرفه بوده و در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته اند. حوضچه های بـی هوازی به مقدار قابل توجهی میزان BOD فاضلاب کارخانه الکل سازی را کاهش میدهند. باقیمانده مواد Bod توسط فیلتراسیون های هوازی حذف خواهند گردید.

می توان با  تبخیـر پساب به منظور تولید خوراک دام و سوزاندن پساب به منظور بازیافت پتاس و فروش این محصولات تصفیه فاضلاب کارخانه الکل سازی را مقرون به صرفه کرد. ام این روش ها تنها در حجم کم فاضلاب قابل استفاده می باشند.

پساب واحدهای تولید الکل به عنوان سوبسترا برای تولید پروتئین تک یاخته نیز مورد تحقیق قرار گرفته است که در صورت فـروش محـصول بـه دسـت آمـده، هزینه این روش نیز کاهش می یابد.

پساب کارخانجات الکل سازی

پساب کارخانجات الکل سازی (تولید اتانول) در واقع bottom product ستون های تقطیر الکل می باشد که حدوداً 12 تا 15 برابر حجم الکل تولیدی است. این پساب با بار آلی بالایی که دارد قبل از اینکه در رودخانه یا چاه یا … دفع شود، باید تصفیه شده و بار آلی آن کاهش یابد. حدود 70% از کل این پساب از ستون استریپر (stripper) با بار آلی بسیار زیاد و مابقی آن از ستون های رکتی فایر (rectifier) و فیوزل اویل (fusel oil) با بار آلی بسیار جزئی خارج می شود.

روش های تصفیه که تاکنون برای این پساب بکار گرفته شده است عبارتند از:

سیستم های بی هوازی (Anaerobic Systems)

راکتورهای بی هوازی با شدت جریان زیاد (High Rate Anaerobic Reactors)

سیستم های هوازی (Aerobic Systems)

روش های ترکیبی فیزیکی و شیمیایی (PhysicoChemical Methods)

مقالات مرتبط