ضوابط پخش فاضلاب در آبیاری فضای سبز درون شهر
1.آبیاری فضای سبز

آبیاری فضای سبز پارک ها، زمین های بازی، قبرستان ها و فضاهای سبز کنار پیاده رو خیابان ها باید با توجه به نکات زیر انجام گردد:

الف- چگونگی آبیاری : آبیاری فضاهای سبز درون شهرها باید با کمک آب پاش های خودکار (افشاننده) انجام گیرد. کاربرد پخش فاضلاب تصفیه شده به شکلی که اکنون با آب شبکه لوله کشی شهری و یا با استفاده از چاه های برداشت آب در برخی از پارک های کشور یعنی به صورت دستی و توسط باغبان ها انجام می گیرد برای به کار بردن فاضلاب تصفیه شده پذیرفتنی نیست.

ب- زمان آبیاری : آبیاری باید در زمان هایی انجام گیرد که احتمال حضور مردم به کمترین مقدار خود رسیده باشد یعنی در ساعت های بین 10 شب تا 6 صبح.

ج- مقدار آبیاری : آبیاری نباید به مقدار زیاد و بیش از توان نفوذپذیری زمین و به اندازه ای باشد که آب روی زمین های سبز جریان یابد.

2. آبیاری کناره ی بزرگ راه ها

آبیاری کناره های بزرگراه ها و فضاهای سبزی که مستقیما از تماس مردم به دور هستند. در این گونه موارد می توان بسته به موقعیت در مورد نکات زمان آبیاری و مقدار آبیاری تغییرات مناسبی در نظر گرفت.

3. فرستادن فاضلاب تصفیه شده به دریاچه ها

برای فاضلاب تصفیه شده در تالاب های طبیعی، برکه ها و دریاچه ها و گردشگاه های درون شهرها نکات چگونگی آبیاری و زمان آبیاری و مقدار آبیاری ورا بسته به موقعیت تغییر داد ولی با قرار دادن تابلوهایی شنا کردن در آن ها را ممنوع کرد. ماهی گیری و در بعضی موارد قایق رانی مجاز است.

این شرکت توانسته است با تصفیه فاضلاب، گام بزرگی در آبیاری فضای سبز و آبیاری گیاهان و درختان داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

مقالات مرتبط