تصفیه فاضلاب آرامستان

مهمترین دلایل و اهداف نیاز به تصفیه فاضلاب آرامستان ها عبارتست از: ارتقاء سطح بهداشت عمومی و حفظ سلامت مردم و جامعه ، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن، جلوگیری از آلودگی آب ها، جلوگیری از اشاعه ی بیماری های واگیر و بالا بردن شاخص های بهداشتی.

تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب آرامستان ها داراي شدت آلودگي زيادي مي باشد و در زمره فاضلاب های قوي يا متوسط محسوب مي شود و تركیبات مختلف شیمیائي و آلي و همچنین عوامل مختلف بیولوژيكي را مي تواند وارد محیط زيست كند. بنابراين جهت ايمني و حفظ محیط زيست و ارتقاي شاخص های بهداشتی؛ این تصفیه فاضلاب در شهرها ضروري است.
اين فاضلاب در هیچ شرايطي نبايد در فضاي آزاد جاري شده و يا بدون تصفیه و بلافاصله از محل تولید با منابع آب های سطحي نظیر رودخانه يا منابع آب های زيرزمیني نظیر چاه، قنات و چشمه تركیب شوند. عدم كنترل وبي توجهی نسبت به مديريت صحیح فاصلاب آرامستان ها علاوه بر تهدید جدي سلامت جامعه و محیط زيست باعث مي شود هزینه های زيادي براي از بین بردن اثرات اين آلودگي ها به هدر برود.
شرکت مهندسی آب نیک پویان البرز با تکیه بر دانش و فناوری های روز دنیا و توانایی بالای کارشناسان خود، قادر به تصفیه فاضلاب غسالخانه می باشد، که از خروجی به دست آمده ی آن می توان در آبیاری گیاهان و فضای سبز استفاده کرد.

شرکت مهندسی آب نیک پویان البرز این امکان را فراهم کرده است که ضمن دستیابی به استاندارد محیط زیست، قیمت های رقابتی مناسب را در اختیار مشتریان خود در پروژه های مختلف تصفیه آب و تصفیه فاضلاب قراردهد.
مقالات مرتبط