5/5 - (65 امتیاز)
تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی

فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته که اساس آنها بر پایه ي تولید رادیکال هاي آزاد هیدروکسیل است، از طریق واکنشهاي مختلف شامل عمل مشترك دو اکسیدکننده، یک کاتالیزور و یک اکسیدکننده (واکنش فنتون) یک فتوکاتالیست و یک اکسیدکننده و همچنین یک اکسیدکننده در حضور یک منبع تشعشع مانند UV ایجاد میگردد.

این فرآیندها می توانند به عنوان پیش تیمار تصفیه پساب هاي حاوي مواد آلی مقاوم به تجزیه براي کاهش مقدار مواد مذکور به منظور ارتقاي تصفیه بیولوژیک استفاده گردند. در صورتی که این فرآیندها به صورت کامل انجام گردد محصول نهایی دي اکسید کربن و آب خواهد بود و مشکلات زیست محیطی پساب براي مصارف مختلف نیز کاهش خواهد یافت.

شرکت آب نیک استفاده از روش هاي اکسیداسیون پیشرفته را براي تصفیه پساب هاي صنایع داروسازي، صنعت نفت و بسیاري از آلاینده هاي صنعتی دیگر مانند حاوي مواد آلی خطرناك و سخت تجزیه پذیر (فنول) و MTBE و نیز آلاینده هاي کشاورزي (مانند علف کشها و آفت کشها) پیشنهاد می کند. با توجه به لزوم استفاده مجدد از پساب ها به ویژه پساب هاي صنعتی در کشور توجه خاص به استفاده از فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته براي به حداقل رساندن مواد خطرناك آلی در پساب تصفیه شده و نیز افزایش کارایی تصفیه بیولوژیک واحدهاي صنعتی ضروري است. در صورت استفاده از این روش ها باید به مواد جانبی و ثانویه تولیدي و ترکیباتی که بر کارایی فرایند اثر منفی دارند توجه ویژه داشت.

وجود کربنات ها و بیکربنات ها، مواد آلی موجود در آب (به غیر از ترکیبات آلی آلاینده)، فسفات ها و سولفات ها می تواند منجر به واکنش و از بین رفتن رادیکال هاي هیدروکسیل در محیط و کاهش کارایی حذف ترکیبات هدف شود. همچنین ترکیباتی مانند نیترات و نیتریت در آب به علت جذب اشعه فرابنفش تأثیر و کارایی روش هاي اکسیداسیون پیشرفته را کم میکند. کدورت بالاي نمونه نیز میتواند در تأثیر اشعه فرابنفش بر آب اکسیژنه و تولید رادیکال هیدروکسیل اختلال ایجاد کند. علاوه بر موارد ذکرشده ایجاد ترکیبات ثانویه و جانبی سمی حین فرایند یکی از محدودیتهاي استفاده از تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته(روشهاي AOP )ذکر شده است که باید به آن توجه کرد.

از مزیت هاي تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته یا روش هاي AOP توجه به پساب هایی است که به مواد مختلف آلوده هستند. موفقیت این روش ها به بیشینه کاهش مواد جامد معلق، کلوئیدها و روغن ها و سایر عامل هاي محدودکننده وابسته است. این فرایندها هم از لحاظ اقتصادي به صرفه و هم در کاهش آلودگی ها مؤثر هستند و به عنوان یکی از بهترین روش ها براي پاكسازي مواد آلی پساب مطرح هستند.

مقالات مرتبط