5/5 - (56 امتیاز)
تصفیه پساب کارخانه های الکل سازی

پساب واحدهاي توليد الكل به دليل BOD و COD بالا و بار آلی بسیار زیاد و دارا بودن مواد سمي همچون تركيبات فنلي و داشتن pH پـايين يكـي از مشكلات عمده محيط زيستي است. دفع مستقيم و مستمر اين پساب در خاك موجب كاهش كيفيت خاك و از بين رفتن محـصولات كشاورزي محيط زيستي ميشود. در صورت تخليه در رودخانه يا دريا، حيات آبزيان را در معرض تهديد جدي قرار مي دهد.

شرکت آب نیک به منظـور جلوگيري از اين خطرها ، روش هاي بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي فراواني را براي تصفيه اين پساب پيـشنهاد می دهد. روش هـاي فيزيكي و شيميايي بر اساس جذب سطحي، تبادل يـوني، فراينـد غـشايي و اكـسيداسيون هـاي شـيميايي اسـتوار اسـت. روشهـاي بيولوژيكي بي هوازي در مقايسه با روشهاي هوازي مقرون به صرفه بوده و در سالهاي اخير توسعه زيادي يافته اند. بركه هـاي بـي هوازي 70-60 درصد BOD را با زمان ماند 1 تا 2 ماه كاهش ميدهند. اكثر روش هاي بي هوازي رآكتوري قادرند BOD فاضـلاب ورودي را 80 تا 85 درصد كاهش دهند. در اين صورت 15 تا 20 درصد BOD باقيمانده با روش هاي هوازي قابل حذف است.

جدول مشخصاتی فیزیکی و شیمیایی فاضلاب الکل سازی

تبخيـر پساب به منظور توليد خوراك دام و سوزاندن پساب به منظور بازيافت پتاس از جمله روش هاي ديگري ميباشند كه براي دفـع پـساب واحدهاي توليد الكل در مقياس كم مورد استفاده قرار گرفته اند و در صورتي كه مشكلات فناوري ساخت و مشكلات بهره برداري آنهـا در نظر گرفته نشود هزينه خالص دفع پساب را به دليل فروش محصولات به دست آمده كاهش مي دهند. پساب واحدهاي توليد الكل به عنوان سوبسترا براي توليد پروتئين تك ياخته نيز مورد تحقيق قرار گرفته است كه در صورت فـروش محـصول بـه دسـت آمـده، هزينه اين روش نيز كاهش مي يابد.

مقالات مرتبط