2.6/5 - (8 امتیاز)

کیفیت فاضلاب در طرح تصفیه خانه

 

برای طراحی یک تصفیه خانه, کیفیت فاضلاب را باید از دو دید کمی و کیفی بررسی کرد.

مقدار  کیفیت فاضلاب بسته به شرایط اقلیمی و مساحت فضای سبز موجود در شهر تنها بخشی از آب مصرف شده یک شهر را در بر می گیرد.

ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در شهر های ایران را می توان 50 تا 80 درصد انتخاب کرد.

در مقابل ممکن است حدود 10 تا 30 از درصد دبی فاضلاب خانگی را به صورت فاضلاب های غیر مجازی مانند آب های سطحی ناشی از بارندگی به فاضلاب خانگی افزود.

همچنین باید مقدار نشت آب های  زیرزمینی را به شبکه ی گردآوری فاضلاب مورد توجه قرار داد.

مقدار نشت آب زیرزمینی و آمیخته شدن با فاضلاب خانگی بسته به عمق سطح آب زیرزمینی , نوع زمین و نوع لوله های گردآوری فاضلاب,می تواند بین 10 تا 100 درصد ماکزیمم دبی فاضلاب خانگی تغییر کند.

سپس مجموع این دبی ها را مبنای محاسبه ی قطر لوله های جمع آوری فاضلاب قرار داد.

در طراحی یکان های گوناگون تصفیه خانه فاضلاب و محاسبه ی مدت زمان توقف فاضلاب در آن ها باید نوسان های تولید فاضلاب در شهر نیز مورد توجه قرار گیرند.

ضریب ماکزیمم و مینیمم جریان  کیفیت فاضلاب بستگی به بزرگی و کوچکی شهر، یعنی به شمار جمعیت از یک سو و ظرفیت کانال های گردآوری و طول آن ها از سوی دیگر متفاوت است.

به علت دوری تصفیه خانه فاضلاب از شهر و ظرفیت کانال های انتقال فاضلاب، تا حدودی از نوسان های فاضلاب های وارد شونده به تصفیه خانه کاسته می شود.

بنابراین حتی علی الامکان باید عددهای کوچکتری برای ضریب ماکزیمم و عددهای بزرگتری برای ضریب مینیمم انتخاب کرد.

این موضوع به ویژه برای یکان هایی که در انتهای تصفیه خانه جای دارند به علت حجم و خاصیت ذخیره ای که یکان های پیش از آن ها دارند بیشتر اهمیت می یابد.

به جز کمیت فاضلاب، کیفیت آن نیز در طراحی یک تصفیه خانه اهمیت به سزایی دارد.

 

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

مقالات مرتبط