Rate this post
پکیج تصفیه فاضلاب MBBR

ایده توسعه فرآیند MBBR استفاده از مزایای فرآیند لجن فعال و بیوفیلترها بدون معایب آنها می باشد.
برخلاف بسیاری از راکتورهای بیوفیلم، راکتور
MBBR مانند راکتور لجن فعال از تمامی حجم تانک برای رشد بیومس استفاده میکند. همچنین این فرایند برخلاف لجن فعال، نیاز به برگشت لجن ندارد.
این موضوع با رشد بیومس روی حامل ها که آزادانه درون تانک حرکت کرده و درون حجم راکتور بوسیله مسیرهایی که در خروجی قرار داده شده است حفظ میگردند، بدست آمده است.
بدلیل اینکه برگشت لجنی اتفاق نمی افتد، تنها لجن مازاد از سیستم جدا میگردد (مزیت قابل ملاحظه نسبت به لجن فعال).

می توان از این فرایند بطور هوازی یا انوکسیک بهره برداری گردد، که این مسئله با توجه به مبانی طراحی و اهداف تصفیه فاضلاب قابل حصول می باشد.
در فرآیندهای هوازی، حرکت و جابجایی مدیا درون تانک بوسیله حبابهای تولیدی توسط دیفیوزر و در فرآیندهای بیهوازی بوسیله پمپ انجام میشود.
مدیاها بوسیله توری (سیو) که در خروجی تانک قرار دارد، درون راکتور حفظ می شوند.
انواعی از مدیای حامل وجود دارد که یک مورد با نام تجاری
K1 از جنس پلی اتیلن با دانسیته بالا 0/95 g ̸ cm3)) به شکل یک استوانه کوچک با صلیبی در داخل و باله در خارج ساخته شده است.

یکی از مزایای مهم MBBR تنظیم درصد پرشدگی حامل ها درون راکتور بر اساس اهداف می باشد.
میزان درصد پرشدگی استاندارد در مدیاهایی (حامل هایی) با سطح ویژه
m2/m3  465، 67% می باشد.
به منظور اینکه حامل ها قادر باشند به راحتی درون تانک معلق باقی بمانند، توصیه شده است درصد پرشدگی کمتر از
70% باشد.  ممکن است در موارد کمتر از این میزان هم استفاده شود، بخصوص در زمان ارتقای یک واحد تصفیه ای، برای مثال ارتقای سیستم لجن فعال به راکتورهای با بستر بیولوژیک متحرک.
بیان نرخ بارگذاری در فرآیندهای بیوفیلم بر پایه سطح مدیا می باشد
)  g ̸ m2d) .
مانند هر فرآیند بیوفیلم دیگر، انتشار ترکیبات در داخل و خارج بیوفیلم ، نقش کلیدی در عملکرد سیستم
ایفا می کند.

بدلیل اهمیت انتشار diffusion ، ضخامت بیوفیلم موثر- (عمقی) از بیوفیلم که سوبسترا به آن نفوذ پیدا کرده- قابل ملاحظه می باشد. از آنجاییکه عمق نفوذ کامل سوبسترا بطور معمول کمتر از  100mm می باشد، بیوفیلم ایده آل در فرآیند بستر متحرک نازک بوده و بطور مساوی بر روی سطح حامل توزیع می گردد.

مقالات مرتبط