شاخص‌های آلودگی فاضلاب

TDS

5 / 5 ( 4 امتیاز ) به مجموع کل مواد جامد محلول در فاضلاب TDS می گویند. این مقدار در واقع شامل بخش محلول

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

TSS

4.9 / 5 ( 9 امتیاز ) به مجموع کل مواد جامد معلق در فاضلاب TSS می گویند. این مقدار در واقع شامل بخش معلق

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

TS

5 / 5 ( 5 امتیاز ) (TS (Total Solids فاضلاب حاوی مقادیری از جامدات است که بصورت های مختلف در آن وجود دارند. برخی

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

BOD5

5 / 5 ( 9 امتیاز ) (BOD5  (Biochemical Oxygen Demand BOD5  یا همان ((اکسیژن خواهی بیوشیمیایی)) یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

COD

5 / 5 ( 9 امتیاز ) (COD  (Chemical Oxygen Demand COD یا همان ((اکسیژن خواهی شیمیایی))، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

PH

5 / 5 ( 7 امتیاز ) pH در این اینجا میخواهیم به مبحث (پی اچ) و روش های اندازه گیری PH آب بپردازیم.در واقع

ادامه مطلب »