شاخص‌های آلودگی فاضلاب

TDS

به مجموع کل مواد جامد محلول در فاضلاب TDS می گویند. این مقدار در واقع شامل بخش محلول از مقدار کل جامدات (TS) فاضلاب است.

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

TSS

به مجموع کل مواد جامد معلق در فاضلاب TSS می گویند. این مقدار در واقع شامل بخش معلق از مقدار کل جامدات (TS) فاضلاب است.

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

TS

(TS (Total Solids فاضلاب حاوی مقادیری از جامدات است که بصورت های مختلف در آن وجود دارند. برخی از این جامدات پس از ورود به

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

BOD5

(BOD5  (Biochemical Oxygen Demand BOD5  یا همان ((اکسیژن خواهی بیوشیمیایی)) یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب ناشی از مواد خارجی است که وارد

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

COD

(COD  (Chemical Oxygen Demand COD یا همان ((اکسیژن خواهی شیمیایی))، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب ناشی از مواد خارجی است که

ادامه مطلب »
شاخص‌های آلودگی فاضلاب

PH

pH در این اینجا میخواهیم به مبحث (پی اچ) و روش های اندازه گیری PH آب بپردازیم.در واقع PH به معنی قدرت هیدروژن (Power of

ادامه مطلب »